Egyedi kormánydöntés (EKD) alapú K+F támogatások feltételei

1. Jogosultsági feltételek

A jogosultsági feltételek azt határozzák meg, hogy ki és milyen projekttel jogosult igényelni ezt a támogatást.

A pályázó vállalkozásra vonatkozó feltételek

 • A legalább 250 főt meghaladó létszámú (ún. nagy-) vállalatok igényelhetik ezt a támogatást. A létszámmal kapcsolatos feltétel cégcsoport szintjén (például anyavállalat bekapcsolásával) is teljesíthető.
 • A pályázó vállalkozásnak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie, és ezen kell megvalósítania a támogatott kutatás-fejlesztési projektet. Ez viszont Magyarország területén bárhol lehet. Budapest sincs kizárva.

A támogatható kutatás-fejlesztési projektre vonatkozó feltételek

 • Alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést tartalmazó vállalati projektek támogathatók.
 • A projektnek kutatás-fejlesztési tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
 • A projekt bekerülési költségének el kell érnie az 1 M EUR összeget a megvalósítás végéig.
 • A megvalósítási időszak 1-3 év lehet.
 • A projekt eredményeit 2 éves monitoring időszak végig, fenn kell tartani.

2. Támogatható projekt összetétele

A támogatható projekt összetételére vonatkozó előírások azt mutatják meg, hogy mire vehető igénybe ez a támogatás. Ezt az előírást gyakran az elszámolható költségekre vonatkozó szabálynak is nevezik.

Fő szabály

Kizárólag kutatás-fejlesztési projektek támogathatók (beruházás nem).

Projekt összetételeként figyelembe vehetők (elszámolható költségek)

 • Projektben résztvevő kutató-fejlesztők időarányos munkabére és közterhei
 • Projekt során kísérletezési céllal felhasznált anyagok bekerülési költségei (legfeljebb 25 %)
 • Projektbe bevont külső vállalkozók költségei (legfeljebb 25 %)
 • Projektbe használt bérelt épületek bérleti díja)
 • Projektben használt saját tulajdonú épületek időarányos értékcsökkenése
 • Projekt használt immateriális és tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenése

Figyelem

A projekt elszámolható költségeinek el kell érnie a projekt befejezéséig (1-3 éven belül): 1 M EUR összeget.

Számítás

∑(1+2+3+4+5+6)> 1 M EUR

3. Támogatás nagysága, formája

A támogatás nagysága és formája azt mutatja meg, hogy a támogatott projekt méretéhez viszonyítva milyen összegű támogatás kapható, és azt milyen formában bocsátják a vállalkozás rendelkezésére.

 • A támogatás nagysága: Az elszámolható költségek 25 %-a (felső összegkorlát nélkül)
 • A támogatás formája: kutatás-fejlesztési kiadáshoz nyújtott készpénz
 • A támogatás elszámolása: utófinanszírozás költségelszámolás alapján
 • A támogatás lehívása: legfeljebb 50 % előleg, a projekt megvalósítása során részelszámolás is lehetséges

4. Kötelezettségvállalások

A kötelezettségvállalások a pályázó vállalkozás kötelező jellegű vállalásait foglalják össze, tehát azokat a kötelezettségeket, amelyeket a pályázó vállalkozásnak teljesítenie szükséges a támogatás fejében. Ezekről a pályázó vállalkozásnak jelentenie kell, és teljesülésüket a támogató ellenőrzi.

A kötelezettségvállalások teljesítésének elmaradása a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését eredményezi!

A kötelezettségvállalások

1. Legalább 1 M EUR összértékű kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása (lásd elszámolható költségek)

Feltételek

 1. Ha a projekt összértéke nem éri el a 1 M EUR-t és a támogatási szerződésben vállalt összeg 75%-át, akkor a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.
 2. Ha a projekt összeérték kisebb a támogatási szerződésben vállalt összegnél, de meghaladja annak 75 %-át, akkor a támogatási összeget részben kell visszafizetni.

2. Legalább 10 új munkahely létrehozása, amelyen belül 50 %-nak egyetemi vagy főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, és a megvalósítási időszak alatt, munkaideje 50 %-ában kutatás-fejlesztési tevékenységet kell folytatnia.

Feltételek

 1. Az új munkahelyeknek a meglévő statisztikai állományon felül kell teljesülnie.
 2. A támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha az új létszám nem éri el 10 főt, vagy a támogatási szerződésben vállalat nagyságot, valamint, ha a meglévő létszám csökken a fenntartási időszak alatt.
 3. A támogatás arányos részét kell visszafizetni, ha az új létszám nem éri el a támogatási szerződésben vállalat nagyságot.

3. A projekt megvalósításának legfeljebb 3 éven belüli befejezése (lásd megvalósítási időszak).

4. A létrehozott eredményeket a megvalósítást követően legalább 2 évig fenn kell tartani.

5. Kutatás-fejlesztési tanúsítvány megszerzése pozitív eredménnyel, legkésőbb a projekt megvalósítási időszak végéig.

5. Biztosítéknyújtási kötelezettség

A pályázó vállalkozásnak biztosítékot kell nyújtania a támogató részére arra az esetre, ha a támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetnie a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradása miatt.

A biztosíték formája lehet: bankgarancia, jelzálog, készfizető kezesség. A biztosítéki rendszer részeként a pályázó bankszámláira beszedési megbízást is nyújtani szükséges.

6. Támogatási szerződés

A támogatással kapcsolatos feltételek támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre. A támogatási szerződés magyar joghatóság alá rendelődik.

Módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, és a bármelyik fél javaslata alapján lehetséges, a magyar jogszabályi keret között. A támogatási szerződés hivatalos nyelve magyar, de angol nyelvű hivatalos fordítása kérhető. Jogvita esetén magyar bíróságnak van hatásköri illetékessége.

7. Támogatott projektek életciklusa

1. szakasz

Megvalósítási időszak. Időtartama: 1-3 év.

Feladatok

 • Kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása, eredménytermék létrehozása
 • Új munkahelyek létrehozása
 • Pozitív kutatás-fejlesztési tanúsítvány megszerzése
 • Biztosíték nyújtása
 • Támogatás egészben vagy részekben történő lehívása

2. szakasz

Fenntartási időszak. Időtartama: 2 év.

Feladatok

 • Létrehozott munkahelyek fenntartása
 • Monitoring adatok és jelentések szolgáltatása

Glósz és Társa Innováció Menedzsment Szolgáltatások ®
Lépésről lépésre!